Allgemeine Geschäftsbedingungen

Artikel 1: Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden vast te stellen waaronder Levigo Keukens, een merk van Levigo, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759 614 324, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Auguste Beernaerdstraat 1/07, 148Saintes, BTW-nummer BE 0759 614 324, haar producten aanbiedt en verkoopt aan haar klanten, d.w.z. aan elke meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die aankopen doet in de onlineshop.


Alle op de site geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Levigo Keukens behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.

De versie die op elke transactie van toepassing is, is die welke op de site www.levigo-Keukens.be verschijnt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 2: Aanvaarding van de voorwaarden

Bij het plaatsen van de bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart hij deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Levigo Keukens en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden.

Artikel 3: De cliënt

De klant verklaart een rechtspersoon of een natuurlijke persoon te zijn, minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam of in het bezit van een ouderlijke toelating die hem toelaat een bestelling te plaatsen op de site www.levigo-Keukens.be. Bij de registratie van persoonsgegevens in de rubriek "account" moet de klant toezien op de juistheid en volledigheid van de verplicht te verstrekken informatie. In geval van een fout in het adres van de ontvanger, kan Levigo Keukens niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van het product. Levigo Keukens behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren waarvan het IP-adres van de klant zich in een ander land bevindt dan het factuuradres en/of het leveringsadres.

Artikel 4: de beschikking

De op de site geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan de naleving van de door Levigo Keukens vastgestelde procedure, die bestaat uit een opeenvolging van door de klant te volgen stappen om de bestelling te valideren. De klant heeft de mogelijkheid om, alvorens de bestelling te bevestigen, de details van de bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, met inbegrip van het leveringsadres, om zo zijn aanvaarding uit te drukken. Elke door de klant bevestigde bestelling wordt beschouwd als een verkoopovereenkomst en aanvaarding van deze voorwaarden. Levigo Keukens weigert elke bestelling van een klant met wie een geschil of een incident met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling bestaat of die in overtreding zou zijn met de bepalingen hiervan. In dat geval zal Levigo Keukens de klant per e-mail op de hoogte brengen. Als de klant geen stappen onderneemt bij Levigo Keukens om de foutieve elementen te corrigeren of in strijd met deze voorwaarden, behoudt Levigo Keukens zich het recht voor om de bestelling niet te verwerken. Levigo Keukens verbindt zich ertoe een bevestigingsmail met een samenvatting van de bestelling (product(en), prijs, hoeveelheid, kortingen, enz.) te sturen naar het e-mailadres dat bij de bestelling werd opgegeven. Daartoe aanvaardt de klant formeel het gebruik van e-mail voor de bevestiging door Levigo Keukens van de inhoud van zijn bestelling. De facturen zullen ook naar het door de klant opgegeven e-mailadres worden gestuurd.

Levigo Keukens streeft naar een optimale beschikbaarheid van haar producten. Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Indien een product, ondanks de inspanningen van Levigo Keukens, niet beschikbaar is nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, stelt Levigo Keukens de klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte en heeft de klant de keuze tussen:

- levering van het bestelde product zodra het beschikbaar is, of

- levering van een product dat qua kwaliteit en prijs gelijkwaardig is aan het oorspronkelijk bestelde product, of

- terugbetaling van de prijs van het bestelde product binnen dertig (30) dagen na betaling van de reeds betaalde bedragen.

Er wordt overeengekomen dat Levigo Keukens, naast de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare product indien deze optie door de Klant wordt gevraagd, niet aansprakelijk zal zijn voor annuleringskosten, tenzij de niet-uitvoering van het contract hem persoonlijk kan worden toegerekend.

Elke wijziging van de bestelling door de Klant na de bevestiging van de bestelling is onderworpen aan het akkoord van Levigo Keukens.

Artikel 5: De prijs


edige prijs, inclusief verzendkosten.

Promoties

Promotiecodes zijn alleen van toepassing op basisprijzen zonder kortingen. Er kan slechts één code per bestelling worden gebruikt en promotieaanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met solden, lopende promoties of vouchers, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de aanbieding of door Levigo Keukens. Promotionele codes worden niet terugbetaald in ruil.

Levigo Keukens behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren die van een promotionele aanbieding zou hebben geprofiteerd wegens frauduleuze manipulatie.

Artikel 6: Betaling

Betalingen worden online gedaan via een beveiligde module op de ShopifyPayments server. De bestelde producten worden verzonden zodra het geld is ontvangen; de verzending wordt per e-mail bevestigd.

Artikel 7: Levering

De bestellingen worden geleverd door BPost, BD logistics, Colissimo, DPD, Mondial Relay of andere vergelijkbare transportbedrijven.

Het product zal worden geleverd op het factuuradres, tenzij anders aangegeven in de daarvoor bestemde velden bij het plaatsen van de bestelling. De gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding in geval van laattijdige levering door de vervoerder. Bovendien moet de gebruiker in geval van onregelmatigheden bij ontvangst (beschadigd, open verpakking, enz.) binnen 2 werkdagen per aangetekende brief een klacht indienen bij de vervoerder, waarvan een kopie naar Levigo Keukens wordt gestuurd. Indien de gebruiker aanwezig is op het ogenblik van de levering, moet hij de bezorger op de hoogte brengen van zijn voorbehoud. Deze leveringsproblemen moeten eerst met de vervoerder worden opgelost, Levigo Keukens kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Levigo Keukens kan niet verantwoordelijk worden gesteld als er douanekosten moeten worden toegepast in uw land van levering. Elk defect moet aan ons worden gemeld. In geval van een onvolledig adres of een foutief leveringsadres door de klant, zal de nieuwe zending in rekening worden gebracht bovenop de bestelling. In geval van gratis levering wordt de nieuwe zending in rekening gebracht.

Levigo Keukens verbindt zich ertoe, overeenkomstig de op de website voor elk product vermelde leveringstermijn, de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (90) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling. De levertijden worden op de website aangegeven in werkdagen op het moment van bestelling. Deze tijden omvatten de voorbereiding en verzending van de bestelling en de door de vervoerder voorziene tijd.

Levigo Keukens verbindt zich ertoe de Producten te verzenden volgens de in het winkelwagentje aangegeven tijdstippen, voor zover de betaling van de bestelling niet op voorhand werd geweigerd. Indien een of meer Producten echter niet binnen de oorspronkelijk aangekondigde termijn kunnen worden geleverd, stuurt Levigo Keukens de Klant een e-mail met vermelding van de nieuwe leveringsdatum.

Artikel 8: Terugzending, herroeping en terugbetaling

De Klant beschikt over een termijn van 14 volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgave van redenen of betaling van boetes, met uitzondering van de kosten van terugzending, vanaf de levering van de bestelling en zal worden uitgeoefend door de nieuwe producten (ongeopend en/of ongebruikt) met het bestelnummer op zijn kosten terug te zenden naar het volgende adres. Levigo Keukens, Chaussée de Tubize 65, 1420 Eigenbrakel (België). Indien de termijn van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Producten die zonder verpakking, onvolledig of door de koper beschadigd worden teruggestuurd, worden niet aanvaard. Restitutie van producten vindt plaats binnen maximaal 30 dagen na ontvangst door Levigo Keukens van deze producten. Terugbetalingen zullen worden verricht op de wijze die de klant bij de bestelling heeft gekozen.

Artikel 9: Klantendienst

Voor alle informatie, suggesties of vragen kunt u ons per e-mail bereiken op het volgende adres: info@levigo-pro.be.

Artikel 10: Beperkte aansprakelijkheid

Levigo Keukens is in het proces van de verkoop online die is gebonden aan een verplichting van middelen: haar verantwoordelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, hacking, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen. De foto's, teksten of elementen ter illustratie van de producten zijn niet contractueel en vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van Levigo Keukens. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Levigo Keukens die voortvloeit uit de verkoop van producten aan de koper beperkt tot het door de koper betaalde bedrag.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, zonder rekening te houden met de collisieregels die in de regio van kracht zijn. U stemt ermee in dat elke gerechtelijke actie die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of deze voorwaarden alleen kan worden ingesteld voor de rechtbanken van Nijvel (België) en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat u zich zult onderwerpen aan de jurisdictie van deze rechtbanken voor de doeleinden van een dergelijke actie.

Artikel 12: Juridische informatie

De door Levigo Keukens in het kader van de verkoop op afstand verzamelde gegevens zijn verplicht, omdat zij onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen. Deze gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan dienstverleners van Levigo Keukens die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. Het ontbreken van informatie zal ertoe leiden dat de bestelling niet wordt gevalideerd. De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting, verzet en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Bovendien verbindt Levigo Keukens zich ertoe de gegevens van zijn klanten niet aan derden mee te delen, gratis noch tegen betaling.

Artikel 13: Gedeeltelijke nietigheid

In geval van annulering van een bepaalde clausule van de verkoopvoorwaarden, blijven de andere van kracht. De geannuleerde clausule wordt vervangen overeenkomstig de wettelijke procedure.